quê hương và niềm nhớ

Chuyên mục: Thu buồn


Thu buồn

       Lá vàng rơi lất phất       Phủ ngập trên mộ chàng       Anh ngủ sầu trong đất       Có hay mùa thu sang?       Một mình em một bóng…

Đọc thêm